Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: STAATS G AG DER DILLINGER HUETTENWERKE, D, AG DER DILLINGER HUETTENWERKE, D
Bibliografische Referenz: EUR 11504 MF D, PP 37, ECU 4.00, 1988
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989214031500 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de