Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: SELLGER A, Thyssen Stahl AG, Duisberg (DE);OFFERGELD A, Thyssen Stahl AG, Duisberg (DE)
Bibliografische Referenz: EUR 20069 DE (2002), pp.74. Euro: 11.50
Verfügbarkeit: EUR-OP reference: KI-NA-20069-DE-S. Available from EUR-OP sales agents. URL: http://eur-op.eu
ISBN: ISBN: 92-894-2150-9
Datensatznummer: 200214429 / Zuletzt geändert am: 2002-02-28
Kategorie: publication
Originalsprache: de
Verfügbare Sprachen: de