Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: STADLER P, BGH Edelstahl Siegen GmbH, Siegen (DE)
Bibliografische Referenz: EUR 20071 DE (2002), pp.60. Euro: 8.50
Verfügbarkeit: EUR-OP reference: KI-NA-20071-DE-S. Available from EUR-OP sales agents. URL: http://eur-op.eu
ISBN: ISBN: 92-894-2153-3
Datensatznummer: 200214430 / Zuletzt geändert am: 2002-02-28
Kategorie: publication
Originalsprache: de
Verfügbare Sprachen: de