Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Utkast till Europaparlamentets och rådets beslut om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass). KOM(2003)796 slutlig

Download application/pdf (200547)

Record Number: 5941 / Last updated on: 2004-01-22
Category: comDocument