Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Utkast till Europaparlamentets och rådets beslut om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass). KOM(2003)796 slutlig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top