Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Komisjoni teatis nõukogule ja euroopa parlamendile: Euroopa kosmosepoliitika - esialgsed lähtepunktid, KOM(2005) 208 lõplik

Funded under: FP6-AEROSPACE

Download application/pdf (152010)

Record Number: 7221 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument