Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule ja euroopa parlamendile, Euroopa Ühenduse toetusmeetmete kontseptsioon julgeolekusektori reformi valdkonnas {SEC(2006) 658} KOM(2006) 253 lõplik
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top