Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja [...] i2010 -esimene aastaaruanne Euroopa infoühiskonna kohta {SEK(2006) 604} KOM(2006) 215 lõplik
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top