Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa [...], Ühenduse Lissaboni programmi rakendamise kohta: VKEde arengu rahastamine - Euroopa lisandväärtuse lisamine, KOM(2006) 349 lõplik
FP6

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa [...], Ühenduse Lissaboni programmi rakendamise kohta: VKEde arengu rahastamine - Euroopa lisandväärtuse lisamine, KOM(2006) 349 lõplik

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (184711)

Record Number: 8100 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top