Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele [...], Turvalise infoühiskonna strateegia - dialoog, partnerlus ja aktiivne osalemine, KOM(2006) 251 lõplik

Download application/pdf (149323)

Record Number: 8104 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument