Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslut av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram [...] (2007-2013) (Text av betydelse för EES) (2006/974/EG)
FP7

Rådets beslut av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram [...] (2007-2013) (Text av betydelse för EES) (2006/974/EG)

Funded under: FP7-CAPACITIES

Download application/pdf (258230)

Record Number: 8379 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli