Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslut av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Idéer för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för [...] (2007-2013) (Text av betydelse för EES) (2006/972/EG)
ERC

Rådets beslut av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Idéer för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för [...] (2007-2013) (Text av betydelse för EES) (2006/972/EG)

Funded under: FP7-IDEAS-ERC

Download application/pdf (78278)

Record Number: 8381 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top