Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslut av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Människor för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram [...] (2007-2013) (Text av betydelse för EES) (2006/973/EG)
FP7

Rådets beslut av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Människor för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram [...] (2007-2013) (Text av betydelse för EES) (2006/973/EG)

Funded under: FP7-PEOPLE

Download 90811991-6_sv.pdf (0)

Record Number: 8382 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top