Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från Kommissionen [...] enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om gemensam ståndpunkt [...] beslut om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram [...] KOM(2006) 548 slutlig
FP7

Meddelande från Kommissionen [...] enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om gemensam ståndpunkt [...] beslut om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram [...] KOM(2006) 548 slutlig

Funded under: FP7

Download application/pdf (122701)

Record Number: 8419 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument