Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile ja nõukogule, Euroopa Ühendus teel säästva veemajanduse juurde - Vee raamdirektiivi 2000/60/EÜ rakendamise esimene järk, KOM(2007) 128 lõplik
FP6

Komisjoni teatis euroopa parlamendile ja nõukogule, Euroopa Ühendus teel säästva veemajanduse juurde - Vee raamdirektiivi 2000/60/EÜ rakendamise esimene järk, KOM(2007) 128 lõplik

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (268927)

Record Number: 8617 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument