Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele: i2010 - infoühiskonna aastaaruanne 2007, KOM(2007) 146 lõplik

Download application/pdf (156602)

Record Number: 8619 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top