Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning [...] bioteaduste ja biotehnoloogia strateegiat käsitleva vahekokkuvõtte kohta, KOM(2007) 175 lõplik
FP7

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning [...] bioteaduste ja biotehnoloogia strateegiat käsitleva vahekokkuvõtte kohta, KOM(2007) 175 lõplik

Funded under: FP7-HEALTH
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top