Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile ja nõukogule avaliku ja erasektori vahelise dialoogi kohta julgeoleku-uuringute ja innovaatika valdkonnas, KOM(2007) 511 lõplik

Download application/pdf (166802)

Record Number: 8710 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top