Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile ning euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele: Standardimise osakaalu suurendamine Euroopa uuendustegevuses, KOM(2008) 133 lõplik
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top