Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile ning euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele: Standardimise osakaalu suurendamine Euroopa uuendustegevuses, KOM(2008) 133 lõplik

Download application/pdf (218976)

Record Number: 9153 / Last updated on: 2008-05-22
Category: misc