Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan parlamentille ja euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: Standardoinnista lisää vauhtia innovointiin Euroopassa, KOM(2008) 133 lopullinen

Download application/pdf (218976)

Record Number: 9153 / Last updated on: 2008-05-22
Category: misc