Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan parlamentille ja euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: Standardoinnista lisää vauhtia innovointiin Euroopassa, KOM(2008) 133 lopullinen
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top