Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide [...] Valmistades ette Euroopa digitaalset tulevikku i2010 vahekokkuvõte, KOM(2008) 199 lõplik

Download application/pdf (220671)

Record Number: 9155 / Last updated on: 2008-05-22
Category: misc