Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide [...] Valmistades ette Euroopa digitaalset tulevikku i2010 vahekokkuvõte, KOM(2008) 199 lõplik
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top