Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Komisjoni Teatis. Ühenduse raamistik patsientide õiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius, KOM(2008) 415 lõplik

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (51132)

Record Number: 9200 / Last updated on: 2008-07-21
Category: comDocument