Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Komisjoni teatis euroopa parlamendile ja nõukogule: Interneti haldamine: järgmised sammud, KOM(2009) 277 lõplik

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top