Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: vastuse kohta kuuenda raamprogrammi järelhindamist käsitlevatele eksperdirühmade aruannetele, KOM(2009) 210 lõplik
FP7

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: vastuse kohta kuuenda raamprogrammi järelhindamist käsitlevatele eksperdirühmade aruannetele, KOM(2009) 210 lõplik

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top