Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi rakendamisel tehtud edusammude kohta, KOM(2009) 209 lõplik
FP7

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi rakendamisel tehtud edusammude kohta, KOM(2009) 209 lõplik

Funded under: FP7

Download application/pdf (54320)

Record Number: 9856 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument