Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Transgraniczne zarządzanie ryzykiem wystąpienia suszy

Susza może być wyniszczająca dla lokalnych społeczności, dlatego należy ograniczać jej skutki. Członkowie finansowanej przez UE inicjatywy zbadali, jak można poprawić współpracę między dwoma europejskimi krajami, by zarządzać ryzykiem związanym z suszą.
Transgraniczne zarządzanie ryzykiem wystąpienia suszy
Rzeka Gwadiana jest czwartą co do długości rzeką Półwyspu Iberyjskiego i oddziela Hiszpanię od Portugalii. Ma również czwarte co do wielkości dorzecze, obejmujące powierzchnię 68 000 kilometrów kwadratowych, przy czym wspólne zlewnie zajmują ponad dwie trzecie tego obszaru. Region uważany jest za stosunkowo jałowy, ubogi w wodę i narażony na występowanie suszy.

Zespół projektu "Transboundary drought risk management - An application to the Guadiana River Basin" (TRANSDRIM) za cel prac wyznaczył sobie minimalizację społecznych i ekonomicznych skutków wystąpień suszy na terenach przygranicznych. Celem członków zespołu było również zminimalizowanie potencjalnych konfliktów dotyczących wykorzystania i dostępności wody przez utworzenie ram dla transgranicznego zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy w dorzeczach UE.

Do zadań zespołu projektu należała identyfikacja potencjalnych barier i ograniczeń dla transgranicznej polityki zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy dla Półwyspu Iberyjskiego. Przeprowadzono analizę porównawczą ram polityki ds. suszy i narzędzi wykorzystywanych w obu tych państwach. Analiza obejmowała pięć głównych elementów: międzynarodowe układy i umowy, prawodawstwo i plany krajowe, mechanizmy rozwiązywania konfliktów, prawa i przydziały dotyczące wody oraz mechanizmy reagowania w czasie suszy.

Ocenie poddano także zgodność między hiszpańskimi i portugalskimi strukturami ds. planowania dla dorzecza rzeki Gwadiana. Zespół projektu TRANSDRIM zbadał rozwiązania techniczne stosowane w ramach transgranicznego i operacyjnego zarządzania sytuacjami wywoływanymi przez susze w dolinie niższej Gwadiany. Oceniono także wykonalność zaproponowanych transgranicznych środków reagowania w wypadku suszy w zgodności z kryteriami ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi.

Wyniki prac zespołu projektu TRANSDRIM odegrają ważną rolę w usprawnianiu współpracy na poziomie polityki, planowania i zarządzania między Hiszpanią a Portugalią, co przyczyni się do ograniczenia ryzyka związanego z suszą.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rzeka Gwadiana, rzeka, transgraniczny, susza, zarządzanie ryzykiem, polityka, planowanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę