Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Glycoproteomics Wynik w skrócie

Project ID: 293847
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy

Lepsze monitorowanie glikozylacji

Lepsze wyjaśnienie procesów zachodzących w komórce często wymaga poznania struktury ważnych biomolekuł. Staje się to możliwe wraz z postępami technologicznymi na polu nauk biomedycznych.
Lepsze monitorowanie glikozylacji
Glikoproteiny to białka, które zawierają reszty cukrowe i odgrywają ważną rolę w komunikacji komórkowej. Są one głównie zlokalizowane na błonie, gdzie pośredniczą w oddziaływaniach z innymi komórkami, lub mogą być wydzielane i przemieszczać się w organizmie poprzez układ krwionośny.

Proces przyłączania cukru do białek zachodzi po ich syntezie i jest nazywany glikozylacją. Coraz więcej dowodów wskazuje, że zmiany glikozylacji są związane z pewnymi chorobami i mogą w związku z tym służyć jako markery diagnostyczne bądź terapeutyczne. Co więcej, białka rozpoznające cukry (lektyny) odgrywają ważną rolę jako czynniki regulatorowe w zapobieganiu reakcjom autoimmunologicznym.

Mimo istotności tych molekuł, dostępna technologia i narzędzia do rozpoznawania i badania glikoprotein są ciągle na wczesnym etapie rozwoju. Glikozylowane peptydy są pod względem chemicznym bardzo różnymi składnikami i wymagają specyficznych pomiarów analitycznych, których nie da się wykonywać dostępnymi metodami. Zakres finansowanego przez UE projektu GLYCOPROTEOMICS (Quantitative glycomics and glycoproteomics for biomarker discovery) obejmuje ulepszenie istniejących metod i praktyk systematycznych badań glikozylacji.

W tym celu członkowie konsorcjum stworzą procedury bazujące na chromatografii cieczowej na kolumnach z porowatym grafityzowanym węglem (PGC-LC), sprzężonej z bardzo czułym spektrometrem mas. System ten jest zautomatyzowany i wysokoprzepustowy oraz daje możliwość oceny ilościowej drobnych cech strukturalnych, niemożliwych do rozróżnienia prostymi metodami spektrometrii mas. Przy użyciu tego sytemu naukowcy planują przeanalizować dużą liczbę próbek od pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, aby zidentyfikować związane z chorobą profile glikozylacji. Wyniki zostaną skorelowane z funkcją poszczególnych glikoprotein.

Wygenerowane narzędzia dają możliwości badania i monitorowania diagnostycznie niewykorzystanej grupy molekuł. Wzorce glikozylacji związane ze specyficznymi chorobami mogą w przyszłości umożliwić przewidywanie zachorowania i monitorowanie leczenia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Glikozylacja, glikoproteiny, spektrometria masowa, nieswoiste zapalenia jelit
Numer rekordu: 175027 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-28
Dziedzina: Biologia, Medycyna