Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe sposoby badania wpływu kontekstów na zachowania polityczne

Problem badań mających ukazać, w jaki sposób konteksty życia ludzkiego zmieniają ich zachowania polityczne, polega na trudności w wykazaniu związków przyczynowo-skutkowych. Posługując się kombinacją tradycyjnych metod ankietowych i nowych podejść eksperymentalnych, uczestnicy pewnej unijnej inicjatywy badali, w jaki sposób nierówności w zakresie dochodów oraz instytucje wpływają na postawy polityczne i zachowania. Badanie to może zostać wykorzystane do tworzenia instytucji gospodarczych i politycznych w celu walki z niezadowoleniem i alienacją obywateli, szczególnie tych o niższym statusie materialnym.
Nowe sposoby badania wpływu kontekstów na zachowania polityczne
Postawy i zachowania obywateli dotyczące systemu politycznego w dużej mierze zależą od kontekstów ekonomicznych i instytucjonalnych, w których żyją. Ponieważ państwa różnią się między sobą pod wieloma względami, konwencjonalne modele badawcze mają ograniczoną zdolność do ukazania, które polityki i instytucje mogą zmieniać indywidualne zachowania polityczne.

Aby uzupełnić tę lukę, powstał projekt TRIANGULATE (Attitudinal change in troubled times: A triangulation strategy), w którego ramach badano wpływ nierówności w zakresie dochodów, kryzysu ekonomicznego, procedur wyborczych i polaryzacji politycznej na postawy i zaangażowanie polityczne obywateli. W ramach projektu opracowano i zastosowano innowacyjną strategię, łączącą w sobie wykorzystanie szeregu podejść metodologicznych i eksperymentów w zakresie badania europejskich zachowań politycznych.

Partnerzy projektu skupili się na czterech strategicznych zagadnieniach badawczych. Pierwsze z nich dotyczyło rozważań na temat tego, czy nierówności w dochodach obniżają zaufanie społeczne i polityczne, i na kogo oddziałują najsilniej. Drugie miało na celu określenie, w jaki sposób instytucje wyborcze wpływają na nierówności w zakresie uczestnictwa w życiu politycznym oraz jak można zwiększyć udział osób ubogich w wyborach. Trzecie zagadnienie dotyczyło tego, czy konflikt polityczny dotyczący kwestii tożsamości powadzi do polaryzacji tożsamości narodowych i czy określone grupy obywateli są chronione przed tego typu polaryzacją. Uczeni przyjrzeli się wreszcie okolicznościom, w jakich korupcja może być rozliczana przy urnach wyborczych.

Wyniki prac rozpowszechniano na konferencjach i prezentacjach. Ponadto opublikowano książkę i trzy artykuły w wiodących czasopismach interdyscyplinarnych poświęconych postępom w dziedzinie socjoekonomii. Powstał także rozdział, który zamieszczono w publikacji książkowej na temat politologii eksperymentalnej. Trwają także prace nad kilkoma artykułami roboczymi.

Projekt TRIANGULATE pomaga zrozumieć, kiedy jednostki wypadają z procesu politycznego oraz w jaki sposób reformy instytucjonalne i polityki publiczne mogą wspierać zaangażowanie obywateli, szczególnie tych ubogich. Badanie to ma szczególnie istotne znaczenie, ponieważ pozwala dostrzec, jak można zwiększyć satysfakcję i zaangażowanie mieszkańców Europy znajdujących się w najtrudniejszym położeniu.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Postawy obywateli, zachowanie polityczne, postawy polityczne, polityka obywatelska, TRIANGULATE, zmiana postawy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę