Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SCIFAM Wynik w skrócie

Project ID: 268314
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Mobilność naukowców posiadających dzieci

Nowe ramy teoretyczne pomagają dokładniej zrozumieć decyzje dotyczące mobilności, podejmowane przez naukowców posiadających dzieci.
Mobilność naukowców posiadających dzieci
Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na mobilność naukową w miarę wzrostu liczby naukowców w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Istnieje jednak wiele barier hamujących mobilność, szczególnie w przypadku niektórych grup, takich jak kobiety naukowcy czy też uczeni posiadający dzieci. Nie do końca wiadomo, jakie są te bariery, ani też w jaki sposób można je przezwyciężyć oraz co na temat problemu sądzą dzieci.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu SCIFAM (Scientific mobility and family life in Europe) dokonano analizy mobilności naukowej z, do i w obrębie EPB. W pracach wykorzystano liczne metody oraz uwzględniono opinie dzieci i rodziców. Między innymi dokonano dekonstrukcji pojęcia mobilności, tak aby uwzględnić różne jej rodzaje i móc przezwyciężyć bariery. Do celów projektu należało między innymi pogłębienie wiedzy na ten temat oraz przygotowanie przykładów dobrych praktyk.

Przeprowadzono internetowe badanie ankietowe wśród naukowców z różnych krajów UE, a także osobiste wywiady z uczonymi i ich dziećmi w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie. Pozwoliło to na zobaczenie, jak skomplikowane i wielowymiarowe jest podejmowanie decyzji dotyczących mobilności w kontekście rodzinnym. Motywacją do podjęcia mobilności przez naukowców posiadających dzieci są między innymi szanse rozwoju naukowego i zawodowego, możliwości prowadzenia prac terenowych oraz możliwości nawiązania współpracy. Z dziećmi omówiono ponadto korzyści i niedogodności związane z przeprowadzką do innego kraju.

Wyniki tych badań wskazują na znaczenie decyzji dotyczących mobilności w kontekście życia rodzinnego naukowców oraz ich sytuacji zawodowej. Ustalenia te mogą przydać się instytucjom, krajowym organom i Komisji Europejskiej do znalezienia sposobów na pokonanie barier hamujących mobilność naukowców posiadających dzieci. Pomogą również w przygotowaniu zaleceń umożliwiających prawodawcom działanie na rzecz wyrównania szans dla wszystkich naukowców w całej EPB.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mobilność, naukowcy, dzieci, mobilność naukowców, europejska przestrzeń badawcza, rodzina, zatrudnienie
Numer rekordu: 175137 / Ostatnia aktualizacja: 2016-02-10
Dziedzina: Technologie przemysłowe