Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EcoWater Wynik w skrócie

Project ID: 282882
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Grecja

Wskaźnik ekoefektywności dla sektora wodnego

Ekoefektywność oznacza między innymi bardziej wydajne zużycie wody, umożliwiające generowanie większej wartości ekonomicznej i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Współpracując ze sobą, producenci wody, odbiorcy i oczyszczalnie mogą tworzyć innowacyjne rozwiązania wspierające ekoefektywność i przynoszące korzyści wszystkim ludziom.
Wskaźnik ekoefektywności dla sektora wodnego
Celem projektu ECOWATER (Meso-level eco-efficiency indicators to assess technologies and their uptake in water use sectors) było opracowanie nieskomplikowanych modeli i procedur umożliwiających ocenę wkładu różnych innowacji technologicznych w ekoefektywność systemów wykorzystania wody.

Badacze przyjęli podejście systemowe, aby zbadać cały łańcuch wartości wraz z procesami wodnymi stosowanymi w produkcji towarów rolnych i przemysłowych lub dostarczaniu wody pitnej. Konsorcjum analizowało wybór odpowiednich wskaźników oceny ekoefektywności. Badano także możliwości włączenia istniejących narzędzi i metod oceny do modeli oraz analizę istniejących struktur i polityk.

Do rezultatów projektu ECOWATER należą między innymi ramy analityczne służące do oceny wpływu systemów wodnych na środowisko, które przetestowano w ośmiu studiach przypadków. Każde ze studiów poświęcone było społeczno-ekonomicznym i środowiskowym skutkom nieefektywnego gospodarowania zasobami.

Dwa z nich dotyczyły przechodzenia z rolnictwa nawadnianego opadami do rolnictwa nawadnianego sztucznie oraz innowacjom, które mogą pozwolić na zmniejszenie zużycia wody i energii i zwiększenie produkcji. Kolejne dwa poświęcono zrównoważonemu i ekonomicznemu dostarczaniu wody i gospodarowaniu ściekami na obszarach miejskich.

Ostatnie cztery studia dotyczyły zużycia wody w przemyśle tekstylnym, mleczarskim i motoryzacyjnym, a także w skojarzonym wytwarzaniu energii cieplnej i elektryczności. Szczególny nacisk położono na technologie systemów z obiegiem zamkniętym, odzyskiwanie zasobów oraz zaawansowane uzdatnianie, jak również skutki ekonomiczne odczuwane przez podmioty z analizowanych sektorów.

We wdrażaniu ram pomogła platforma internetowa o nazwie ECOWATER Toolbox. Udostępnia ona zintegrowany zestaw zasobów internetowych i narzędzi do oceny ekoefektywności systemów wodnych. Można na niej znaleźć szczegółowe informacje na temat technologii wprowadzających energooszczędne rozwiązania w systemach wodnych oraz bazę danych z szeregiem wskaźników efektywności środowiskowej.

Projekt ECOWATER przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych oraz budowy zasobooszczędnej, zielonej i konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej. Dzięki zastosowaniu wspomnianych ram i ośmiu reprezentatywnych studiów przypadków możliwe będzie zidentyfikowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych wspierających efektywne gospodarowanie zasobami i walkę z zanieczyszczeniami. Projekt promuje także ekoefektywność jako kluczowy element zielonego wzrostu i konkurencyjności w różnych sektorach gospodarki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ekoefektywność, wpływ na środowisko, zużycie wody, rolnicze, gospodarka niskoemisyjna
Numer rekordu: 175186 / Ostatnia aktualizacja: 2016-02-19
Dziedzina: Technologie przemysłowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę