Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wskaźniki bioróżnorodności w ocenie cyklu życia

Pomiary bioróżnorodności można teraz z powodzeniem włączać do oceny cyklu życia (LCA) produktów i usług. Metodologia ta służy do określania skutków środowiskowych wszystkich etapów produkcji, począwszy od pozyskiwania surowców, przez produkcję, użytkowanie aż po składowanie.
Wskaźniki bioróżnorodności w ocenie cyklu życia
LCA jest potrzebna Europie, by przejść na gospodarkę ekologiczną, gdyż pozwala na mierzenie wpływu na środowisko naturalne. Metodę stosuje się też często do porównywania zrównoważoności produktów lub usług oraz przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji i rozwoju produktów. Ponadto Komisja Europejska postanowiła niedawno stosować LCA do obliczania wskaźników środowiskowych umożliwiających dokonywanie porównań różnych produktów i organizacji.

Podejście to ma jednak swoje ograniczenia, powodujące, że wskaźniki LCA nie są stosowane w odniesieniu do skutków biofizycznych, takich jak użytkowanie gruntów, usługi ekosystemowe i bioróżnorodność. W efekcie bioróżnorodność i usługi ekosystemowe są albo włączane z LCA, albo nie są dokładnie szacowane.

Celem projektu BIO-LCA (Bio-LCA: Introducing biodiversity in life cycle assessment (LCA)) było znalezienie lepszych metod obliczania wpływu użytkowania gruntów na bioróżnorodność w ocenie LCA. Prace rozpoczęto od organizacji dwóch wydarzeń naukowych, w których wzięli udział specjaliści wykonujący LCA, przyrodnicy, ekolodzy, prawodawcy i inni interesariusze.

Działania te zaowocowały włączeniem do LCA ważnych czynników sprzyjających zmianom bioróżnorodności, takim jak nadmierna eksploatacja zasobów i wprowadzania gatunków inwazyjnych. Ponadto przygotowano nowe podejścia do opracowywania nowych metod. Znalazły się wśród nich operacyjne modele do obliczania wpływu użytkowania gruntów i zmian w zakresie użytkowania gruntów na bioróżnorodność oraz zalecenia dotyczące udoskonalania modeli oceny skutków.

Opracowano również ustandaryzowaną metodologię oceny skutków w zakresie bioróżnorodności przy pomocy LCA oraz udostępniono ją badaczom wraz z narzędziami do pomiarów środowiskowych. Metodologia ta uwzględnia zapotrzebowanie na dokładne pomiary bioróżnorodności oraz łatwość obsługi przez różnych użytkowników, zgodnie z unijną polityką w sprawie zintegrowanych produktów, a jej efektem może być europejski standard w zakresie LCA na poziomie produktu.

Projekt BIO-LCA pomoże w budowie bardziej zrównoważonej gospodarki unijnej dzięki włączeniu wskaźników bioróżnorodności do LCA. Umożliwi też skuteczniejsze konkurowanie na rynkach światowych oraz przyczyni się do poprawy jakości życia obywateli UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bioróżnorodność, ocena cyklu życia, skutki środowiskowe, użytkowanie gruntów, usługi ekosystemowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę