Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

END-O-SLUDG Wynik w skrócie

Project ID: 265269
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Wykorzystać osady ściekowe

Uzdatnianie wody ściekowej, tak by stała się zdatna do picia, jest jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi społeczeństwo. W ramach unijnej inicjatywy analizowano prace badawczo-rozwojowe i testy dotyczące szeregu różnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie uzdatniania wody ściekowej i postępowania z otrzymywanym w jego efekcie osadem.
Wykorzystać osady ściekowe
W procesie oczyszczania ścieków powstaje osad. Aktualnie stosowane metody oczyszczania są wysoce energochłonne i przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Projekt END-O-SLUDG (Marketable sludge derivatives from sustainable processing of wastewater in a highly integrated treatment plant) miał na celu opracowanie kompleksowego systemu do zrównoważonego postępowania z osadem ściekowym.

Konsorcjum skupiło się na pięciu kluczowych obszarach postępowania z osadem: redukcji, oczyszczaniu, przetwarzaniu związków pochodnych, rozwoju rynku i zrównoważoności. Jako metodę redukcji ilości wytwarzanego osadu zbadano flotację ciśnieniową (DAF) i przeprowadzono testy pilotażowe. Połączenie DAF z podstawową sedymentacją pozwoliło na usunięcie 99% całkowitej zawieszonej materii stałej. Zmniejszenie ilości materii organicznej oznacza też co najmniej 25% mniej osadu wymagającego składowania na końcu procesu.

Tradycyjne techniki fermentacyjne uwalniają mniej niż połowę potencjalnie dostępnego biogazu. Zespół rozwiązał ten problem, wykorzystując fermentację odwróconą do rozdzielenia osadu na wodę i materię stałą. Materia ta jest następnie przekształcana w biogaz w mniejszych, bardziej wydajnych zbiornikach fermentacyjnych. W fermentacji wtórnej można uzyskać więcej biogazu poprzez rozłożenie osadu na dalsze składowe przy pomocy mikro-mielenia.

Głównym celem zagospodarowania osadu jest wyeliminowanie konieczności składowania, a zamiast tego wykorzystanie tego materiału do wytwarzania cennych produktów. Uczestnicy projektu END-O-SLUDG dokonali ważnego przełomu, odkrywając BIOPOL, surowy produkt biopolimerowy, otrzymywany ze sfermentowanego osadu. Sfermentowane pozostałości osadu składające się z różnych rodzajów biopolimerów stanowią zatem bogate źródło zasobów, ukrytych w ściekach.

Partnerzy projektu dowiedli także, że nawóz organiczno-mineralny (OMF) uzyskany z osadu może zastąpić popularne nawozy stosowane w uprawie roli. Zaprojektowano i przetestowano nowy proces produkcji OMF, umożliwiający wytwarzanie granulowanego, sypkiego, bezpyłowego produktu o gwarantowanej zawartości substancji odżywczych. Ponadto zgromadzono dane dotyczące rynku i bezpieczeństwa, wyniki testów technicznych i rezultaty badań środowiskowych, by przekazać je prawodawcom w celu uzyskania dla OMF statusu nowej bezpiecznej pochodnej osadu ściekowego.

Metody i wiedza będące owocem projektu END-O-SLUDG pomogą w opracowaniu długoterminowych planów zagospodarowania osadu ściekowego oraz w stworzeniu innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań w zakresie oczyszczania osadu. Dzięki temu w przyszłości osad ściekowy może zacząć być postrzegany jako cenny zasób, a nie odpad, oraz przyczynić się do istotnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla w branży oczyszczania ścieków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ścieki, osad, woda ściekowa, flotacja ciśnieniowa, biogaz, nawóz organiczno-mineralny
Numer rekordu: 180937 / Ostatnia aktualizacja: 2016-03-30
Dziedzina: Technologie przemysłowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę