Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ wielkich wydarzeń sportowych na społeczeństwo

Unijny projekt pokazał wpływ wielkich wydarzeń sportowych na kapitał społeczny w Grecji. Badanie to poszerza stosunkowo ubogą literaturę przedmiotu i przyczynia się do rozwoju wiedzy dzięki szczegółowym pracom teoretycznym.
Wpływ wielkich wydarzeń sportowych na społeczeństwo
Znaczenie wielkich wydarzeń sportowych mierzy się zwykle w kategoriach ekonomicznych i politycznych. Ich następstwa można jednak określić również w zakresie tzw. "kapitału społecznego". Lukę tę wypełnił projekt LEGACIESOCIALCAPGR (An evaluation of the legacies of sporting mega events on social capital in Greece), w którym badano w szczególności wpływ wielkich imprez sportowych na dwie grupy społeczne — wolontariuszy i imigrantów.

Omawiane badanie wnosi wkład w światową literaturę z zakresu sportu i kapitału społecznego i przynosi szereg ciekawych wniosków dotyczących etosu wolontariatu, występującego w badanych grupach.

Wyniki badania wskazują, że wolontariusze są bardziej aktywnie zaangażowani w procesy podejmowania decyzji w klubach czy organizacjach, do których należą. Regularnie podejmują oni działalność wolontariacką i są aktywni społecznie, co, jak dowodzą badania, przyczynia się do rozwoju kapitału społecznego.

Projekt wykazał też, że biegacze przejawiają wysoki poziom zaufania w stosunku do innych obywateli, ale niższy w odniesieniu do polityków, a ponadto są aktywni społecznie. Są jednak mniej zaangażowani w działania decyzyjne i partycypacyjne, ale jednocześnie chętniej nawiązują kontakty z ludźmi z różnych środowisk.

Osoby należące do klubów sportowych czy publicznych siłowni częściej angażują się w zbiorowe działania niż osoby uczęszczające do siłowni prywatnych lub w ogóle nie ćwiczące. W obu przypadkach wartości nie są specjalnie wysokie, choć sytuacja ulega poprawie, jeżeli chodzi o wolontariat sportowy, szczególnie w przypadku osób zapisanych do klubów sportowych.

We wszystkich grupach uczestniczących w lokalnych wydarzeniach sportowych zaobserwowano wzrost poczucia przynależności. Mówiąc bardziej ogólnie, zależność między wydarzeniami sportowymi i kapitałem społecznym opisywana jest jako wielowarstwowa i złożona.

Wiedza uzyskana w omawianym badaniu przyda się w krajach dotkniętych kryzysem, takich jak Grecja. Może przyczynić się do odgórnej mobilizacji władz krajowych i lokalnych lub oddolnej mobilizacji wolontariuszy i innych grup w zakresie rozwijania wydarzeń sportowych, których przykładem jest maraton ateński, a w efekcie do zwiększania kapitału społecznego.

Wyniki omawianych prac prezentowano na ośmiu konferencjach naukowych i 13 dyskusjach, odpowiednio w trzech i sześciu krajach. Przedstawione artykuły przekazano też do publikacji w czasopismach naukowych. Zorganizowano też jednodniową konferencję wraz z dyskusjami panelowymi, w których wzięli udział naukowcy różnych dyscyplin.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wielkie wydarzenia sportowe, kapitał społeczny, wolontariusze, imigranci
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę