Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wsparcie badań i szkoleń dotyczących tłumaczeń

Przemiany społeczne, zawodowe i technologiczne oznaczają, że instytucje prywatne i publiczne oraz naukowe powinny przyjąć nowe, skuteczniejsze podejście do szkoleń z zakresu tłumaczeń i zagadnień dotyczących wielojęzyczności/multimediów. Celem pewnego unijnego projektu było stworzenie unikatowej platformy szkoleniowej, która pomoże w realizacji tego założenia.
Wsparcie badań i szkoleń dotyczących tłumaczeń
Inicjatywa TIME (Translation research training: An integrated and intersectoral model for Europe) poświęcona była szkoleniom, współpracy, wspólnym badaniom, podnoszeniu świadomości oraz prowadzeniu zaawansowanych badań. Do jej celów należało stworzenie sieci mającej wykształcić nowe pokolenie badaczy z tytułem doktora nauk oraz przygotowanie podstaw dla wspólnych studiów doktoranckich dla sektora akademickiego i prywatnego.

Partnerzy pracowali nad uruchomieniem wspólnego szkolenia z zakresu translatoryki, starając się zaangażować zarówno instytucje prywatne, jak i publiczne. Podjęli też kroki zmierzające do zwiększenia świadomości branży na temat zakresu i znaczenia badań w dziedzinie przekładu, a także świadomości naukowców na temat potrzeb instytucji sektora prywatnego/publicznego.

Szkolenia podzielono zgodnie z czterema kategoriami, z których pierwsza dotyczyła technologii tłumaczeniowych. Zgromadzoną wiedzę na temat procesów i użyteczności narzędzi tłumaczeniowych mogą wykorzystać wszystkie podmioty w sektorze tłumaczeń. Chodzi tu między innymi o tłumaczy i firmy tłumaczeniowe, producentów narzędzi tłumaczeniowych oraz zleceniodawców i odbiorców tłumaczeń.

Drugie z zagadnień dotyczyło tłumaczeń multimedialnych i multimodalnych, a także umocnienia współpracy między naukowcami, przemysłem i społeczeństwem. Uczeni badali, w jaki sposób tło komunikacyjne/dźwiękowe widzów oraz szybkość wyświetlania napisów wpływa na recepcję informacji audiowizualnych. Wyniki tych badań dostarczają informacji na temat różnic między grupami, implikacji dla użytkowników niesłyszących oraz skuteczniejszych sposobów integracji wizualnych i werbalnych źródeł informacji.

W ramach trzeciego zagadnienia badano tłumaczenia wykonywane dla mniejszości, szczególnie w odniesieniu do różnorodności językowej i integracji w Europie. Owocem tych badań jest praca uzupełniająca brakującą wiedzę na temat społeczeństw wielokulturowych oraz przeprowadzenie interdyscyplinarnego badania polityk regulujących tłumaczenia w tych społeczeństwach. Odwzorowanie to, szczególnie na terenie Zjednoczonego Królestwa, wskazuje na nierównomierny rozwój polityk dotyczących tłumaczeń dla różnych grup docelowych.

Czwarty z tematów dotyczył pogłębienia wiedzy na temat transformacji poprzez tłumaczenia, ze szczególnym naciskiem na polityki tłumaczeniowe w instytucjach politycznych oraz reprezentację medialną dyskursu politycznego w Europie. Studium przypadku Amnesty International pokazuje, w jaki sposób różne poglądy i oczekiwania dotyczące tłumaczeń przekładają się na różne polityki w zakresie tłumaczeń. Przygotowana praca naukowa zawiera zalecenia dotyczące sposobów udoskonalenia usług i szkoleń tłumaczeniowych.

Podsumowując, omawiany projekt dostarczył informacji, z których mogą korzystać instytucje sektora prywatnego i publicznego, uczestnicy rynku tłumaczeniowego i inni interesariusze, a które w dalszej perspektywie przyczynią się do umocnienia różnorodności językowej w całej Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Translatoryka, multimedia, narzędzia tłumaczeniowe, różnorodność językowa, zasady dotyczące tłumaczenia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę