Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Magnesy aż do poziomu cząsteczkowego

Magnetyzm jest powszechnie wykorzystywany do zapisu i przetwarzania informacji. Użycie właściwości magnetycznych pojedynczych cząsteczek stanowi nową granicę miniaturyzacji.
Magnesy aż do poziomu cząsteczkowego
Magnesy jednocząsteczkowe (SMM) to wielojądrowe zespoły metaloorganiczne, zachowujące się jak magnesy o wielkości atomowej. Do kategorii magnesów kwantowych należą magnesy jednołańcuchowe (SCM), będące molekularnymi przewodami.

Celem projektu VOLURAD (Single-molecule magnets based on the orbitally-degenerate spin centers and stable organic radicals complexes), finansowanego ze środków UE, było zbadanie wielojądrowych kompleksów metalowych. Głównym zadaniem badaczy było stworzenie cząsteczek o właściwościach magnetycznych, które można by łatwo kontrolować oraz stosować w zapisie i przetwarzaniu informacji.

Ważnym elementem prac była synteza prekursorów cyjanometalanu, wymagająca opracowania nowych, doskonalszych protokołów. Związki te scharakteryzowano pod względem budowy i właściwości magnetycznych.

Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu była synteza szeregu nowych ciekawych materiałów magnetycznych, badanych po raz pierwszy. Materiały te składały się najczęściej z paramagnetycznych jonów metali 3D, otoczonych rodnikowymi ligandami.

Wyniki tych prac mają istotne znaczenie dla wielu dziedzin, od chemii po nanotechnologię. Jednak być może najważniejszą dziedziną będzie magazynowanie i przetwarzanie informacji, a nowe rozwiązania w tym zakresie przyczynią się do umocnienia pozycji Europy w tym sektorze technologii oraz zacieśnienia współpracy naukowej między Rosją i UE.

Zgromadzone dane umożliwią fizykom zbadanie zasad rządzących powolną dynamiką magnetyczną. Omawiane prace miały charakter interdyscyplinarny i były prowadzone przez specjalistów z dziedziny chemii i fizyki, a także nanotechnologii.

Rezultaty badań przedstawiono na międzynarodowych konferencjach: SPIN-2014 oraz konferencji w Instytucie im. Nikołajewa, zorganizowanej w grudniu 2014 r. Opublikowano też szereg artykułów w czasopismach naukowych. Część rezultatów omówiono również w jednym z rozdziałów książki pt. "Osmium: synthesis, characterization and applications" (2015, Nova Science Publishers).

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Magnesy jednocząsteczkowe, nanotechnologia, komputery kwantowe, eksploracja danych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę