Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Status ochronny ptaków wodnych

W ramach programu unijnego zbadano zmiany liczebności ptaków wodnych w kilku regionach świata w ciągu ostatnich 30 lat. Wyniki pokazały status ochronny niemal 500 gatunków, których liczebność na niektórych obszarach zwiększyła się, a na innych zmalała.
Status ochronny ptaków wodnych
Programy zachowania bioróżnorodności są niezwykle ważne, choć ograniczone zasoby wymagają ustalenia pewnych priorytetów. Najważniejsze są gatunki zagrożone wyginięciem, choć takie ryzyko jest zwykle trudne do określenia z uwagi na brak wystarczających danych z niektórych obszarów.

W ramach projektu PRESERVATION (Predictive ecology of global species extinction risk for conservation), finansowanego ze środków UE, podjęto starania na rzecz opracowania i zbadania modeli predykcyjnych zagrożenia gatunków wymarciem. Naukowcy wybrali do swoich badań ptaki wodne, ponieważ dane dotyczące populacji i siedlisk tych zwierząt na całym świecie dostępne są dla większości gatunków. Ponadto dają możliwość oszacowania skutków, jakie dla danego regionu mogą mieć czynniki zagrożenia wyginięciem oraz wskazania gatunków, u których ryzyko wyginięcia jest szczególnie wysokie.

Naukowcy otrzymali dane dotyczące liczebności ptaków wodnych w czterech regionach kontynentalnych. W trzech przypadkach dane pochodziły z Wetlands International, a w jednym z North American Christmas Bird Count. Łącznie w ramach projektu przeanalizowano ponad 3 miliony zapisów powstałych po 1983 roku, dotyczące 487 gatunków z niemal 30 000 lokalizacji w 132 krajach. Dane dotyczące subpopulacji 461 gatunków ptaków okazały się przydatne do analizy z wykorzystaniem nowo opracowanego w ramach projektu hierarchicznego modelu Bayesa. Wyniki analizy ujawniły zmiany w globalnym rozmieszczeniu badanych subpopulacji.

W przypadku pewnych gatunków wskaźniki przyrostu populacji różniły się znacząco w zależności od położenia geograficznego obszaru ich występowania. Na przykład, liczebność niektórych gatunków ptaków zwiększyła się od 1990 roku w Europie i Ameryce Północnej, lecz zmniejszyła w innych regionach. Liczebność jeszcze innych gatunków zmniejszyła się tylko w pewnych obszarach lub globalnie. Wyniki badania nie wskazują na istnienie jakichkolwiek stałych zależności. Sugerują za to, że w analizie zmian populacji należy wziąć pod uwagę zmienne wewnątrzgatunkowe.

W toku analizy ujawniono również status zachowania pewnych krytycznie zagrożonych gatunków, 14 gatunków narażonych oraz 22 rodzajów podatnych na wymieranie.

Zidentyfikowano 5 regionów, w dużym stopniu pominiętych w poprzednim badaniu, w których straty populacji ptaków wodnych są szczególnie duże. Powodem takiej sytuacji jest przede wszystkim zmniejszenie ilości siedlisk oraz polowanie na ptaki w ich punktach przystankowych. Z kolei w Europie i Ameryce Północnej populacja ptaków wodnych zwiększa się, prawdopodobnie na skutek działań ochronnych.

Wyniki projektu PRESERVATION będą mogły być wykorzystane w skali lokalnej i globalnej do działań ochronnych oraz dostarczą potrzebnych danych wielu największym organizacjom międzynarodowym. To pomoże w docieraniu działań ochronnych do priorytetowych gatunków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ptak wodny, ochrona, bioróżnorodność, wymieranie, zachowanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę