Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badanie skrajnie prawicowych dyskursów dotyczących kwestii środowiskowych

W ciągu ostatnich dziesięcioleci w europejskich społeczeństwach obserwuje się wzrost zainteresowania kwestiami środowiskowymi oraz skrajnie prawicowymi partiami i bezpartyjnymi aktorami. Mimo przeprowadzenia wielu badań dotyczących osobno obu tych zagadnień, istnieje bardzo niewiele badań, gdzie kwestie te byłyby rozpatrywane łącznie.
Badanie skrajnie prawicowych dyskursów dotyczących kwestii środowiskowych
W ramach finansowanego ze środków UE projektu FAR-RIGHTECO (Appropriating the 'legitimate': Far-right discourses on ecology) postanowiono zmienić ten stan rzeczy i analizowano informowanie o ryzyku środowiskowym przez różnych skrajnie prawicowych aktorów w Austrii, Niemczech i Szwajcarii w latach 2001-2013.

Opracowano korpus kilku tysięcy artykułów opublikowanych w gazetach partych i bezpartyjnych magazynach. Przeanalizowano aktorów indywidualnie i porównawczo oraz skategoryzowano ich w zależności od stopnia ideologicznej rygorystyczności w przekazywaniu informacji. Za pomocą narzędzi dyskursywno-analitycznych przeprowadzono zarówno analizę ilościową korpusu i sieci, jak również analizę jakościową rzeczywistych wyników.

Wyniki wskazują, że w odniesieniu do danego okresu badani aktorzy omawiali szeroki zakres kwestii środowiskowych, w szczególności zmianę klimatu, zasoby energii i problemy rolne. Ponadto, analizowano różne sposoby angażowania się odpowiednich aktorów w informowanie o ryzyku środowiskowym, ujawniając związek z założeniami kulturowymi i ideologicznymi. Projekt pozwolił wykazać, że historie dotyczące kwestii środowiskowych, opowiadane przez różnych skrajnie prawicowych aktorów, wpisują się w znacznie szersze ramy.

Jest to widoczne w obawach dotyczących przejścia z paliw kopalnych na alternatywne zasoby oraz dyskursach na temat rolnictwa i stosowania pestycydów i organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Pestycydy i GMO są odrzucane, ponieważ wydają się stanowić zagrożenie dla przyrody, będącej zagadnieniem o zasadniczym znaczeniu dla partii skrajnie prawicowych.

Literatura wtórna dowodzi, że ten sprzeciw wynika z wrogości do zagranicznych producentów, chociaż w projekcie wykazano, że sprzeciw ten ma również swe źródło w bardziej podstawowych argumentach.

W okresie badania zaobserwowano tylko niewielkie zmiany w zachowaniu aktorów, poza jednym przypadkiem. Zmiana kierownictwa partii doprowadziła do sceptycyzmu odnośnie do zmiany klimatu spowodowanej działalnością człowieka, choć postawy w innych głównych obszarach zainteresowania pozostały niezmienione.

Wyniki projektu dostarczają informacji dla społeczności naukowej zajmującej się socjologią skrajnej prawicy i środowiska oraz szerszego grona odbiorców, wliczając organizacje pozarządowe (NGO). Projekt zaowocował analizą porównawczą rzadko badanego obszaru, uwzględniającą znaczące różnice i ukazującą podobieństwa w obrębie skrajnej prawicy.

Inicjatywa zwiększyła świadomość na temat możliwości, jakie te współczesne kryzysy środowiskowe stwarzają dla tych aktorów. Projekt FAR-RIGHTECO ujawnił podobieństwa między aktorami środowiskowymi głównego nurtu i aktorami skrajnej prawicy. Chociaż nie oznacza to propagowania skrajnie prawicowych celów przez ekologów spoza skrajnej prawicy, należy zwracać uwagę na sposób prezentowania argumentów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kwestie środowiskowe, skrajna prawica, FAR-RIGHTECO, ekologia, informowanie o ryzyku środowiskowym
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę