Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pomiary czap lodowych na Islandii

W ramach jednego z badań finansowanych ze środków UE mierzono przy użyciu cyfrowych modeli wysokościowych (DEM) zmiany wielkości czap lodowych, które tworzyły się na Islandii począwszy od lat 30. XX w. do czasów współczesnych.
Pomiary czap lodowych na Islandii
Celem projektu ICEVOLUME (Ice volume changes of Icelandic ice caps in the last 75 years - a view from the air) było opracowanie trójwymiarowego obrazu zmian objętościowych czapy lodowej Islandii na przestrzeni 75 lat. Badacze zinterpretowali przyczyny obserwowanych zmian, analizując istniejące dane meteorologiczne, dane o szarży lodowców, pomiary stref marginalnych i inne zestawy danych.

Unikatowa kolekcja zdjęć lotniczych oraz nowe modele wysokościowe opracowane metodą skaningu laserowego (LIDAR) dostarczyły surowych danych dla DEM. Powstałe w ten sposób modele ukazujące różnicę rzeźby terenu (dDEM) wprowadzono do systemów informacji geograficznej (GIS), a następnie analizowano wraz z geometrycznie skorygowanymi obrazami lotniczymi (ortofotomapami) po to, aby ukazać zmiany w obrębie lodowców.

Metadane wszystkich obrazów lotniczych wykorzystanych w stereofotogrametrii zebrano w jednej bazie danych. Obejmowały one położenie naziemnych punktów środkowych obrazu, kierunek i wysokość lotu oraz informacje o kamerze i jej kalibracji. Opracowano cyfrowe modele wysokościowe na podstawie zdjęć lotniczych kilku lodowców i czap lodowych Islandii oraz danych z satelity Astra.

Dodatkowo opracowano dDEM z północnej strefy marginalnej lodowca Vatnajökull, największej czapy lodowej Islandii, dla lat 1961, 1988 i 2003 oraz obliczono wpływ jednej z największych szarż lodowca z awansem czoła. Ta innowacyjna metoda posłużyła do analizy ilościowej zmian objętości lodu i osadu.

Badacze skorzystali również z DEM dla wysuniętego najdalej na północ Islandii lodowca Drangajökull do obliczenia objętości lodu, który przemieścił się w trakcie trzech szarż lodowca. Wyniki badania ujawniły ponowne nadbudowywanie czap lodowych po szarży oraz objętość wód roztopowych lodowca w okresach braku aktywności.

Projekt ICEVOLUME dostarcza ważnych, nowych informacji opartych w dużej mierze na pomiarach stref marginalnych i pomiarach punktowych ablacji i akumulacji. Poznanie i kwantyfikacja niedawnych zmian lodowców ma podstawowe znaczenia dla właściwego przewidywania przyszłych wpływów zmian klimatu i środowiska na lodowce.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Islandia, czapa lodowa, cyfrowe modele wysokościowe, ICEVOLUME, szarża lodowca, skaning laserowy, systemy informacji geograficznej, ortofotomapa, stereofotogrametria
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę