Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ kryzysu finansowego na strukturę banków i finansowanie firm

Do najważniejszych konsekwencji kryzysu finansowego należy możliwa zapaść kredytowa, wywołana skurczeniem się kapitału banków i wstrząsem płynnościowym na rynku międzybankowym. W ramach pewnego unijnego projektu badano te konsekwencje, przyglądając się dostępowi kredytów dla firm w sektorze niefinansowym.
Wpływ kryzysu finansowego na strukturę banków i finansowanie firm
Uczestnicy projektu MARKET STRUCTURE (Banking market structure and firms financing in financial turmoil), finansowanego ze środków UE, badali zależności między strukturami rynku bankowego, na przykład lokalizacją siedziby banku, efektywnością i składem zarządu, a warunkami przyznawania kredytów firmom spoza sektora finansowego. Uczeni porównali niemiecki, francuski i włoski system bankowy w czasie kryzysu finansowego, starając się wyodrębnić skutki konkretnych cech rynków finansowych na poziomie lokalnego rynku.

Określono też czynniki, które prawdopodobnie odpowiadają za różnice w restrykcyjności ograniczeń dostępności kredytów dla różnych rodzajów przedsiębiorstw, dotyczące ich wyników ekonomicznych.

Projekt MARKET STRUCTURE koncentrował się wokół trzech głównych zagadnień: odległości geograficznej między bankiem i kredytobiorcą, strukturze organizacyjnej banków oraz strukturze regionalnej rynku bankowego. Badacze analizowali też różnice podaży kredytowej między firmami innowacyjnymi i nieinnowacyjnymi, wpływ finansowania publicznego na działania badawczo-rozwojowe (R&D) firm oraz rolę transferu wiedzy.

Jeżeli chodzi o odległość geograficzną, kombinacja lokalnej wiedzy i informacji miękkich tworzy skuteczną barierę dla konkurencji ze strony lokalnych banków. W ostatnim czasie rozwój branży bankowej doprowadził do wzrostu rywalizacji na lokalnych rynkach kredytowych za sprawą krajowych i międzyregionalnych banków transakcyjnych, które korzystają z automatycznych technologii umożliwiających oferowanie tańszych pożyczek.

Konkurencja między bankami lokalnymi i transakcyjnymi może ograniczać zdolność tych pierwszych do zmiany wysokich odsetek, przez co dochodzi do odrzucania części mniej opłacalnych projektów. Zabezpieczenie kredytowe pomaga ograniczyć ten problem i zapewnia dostęp do środków części kredytobiorców.

Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną banków, badanie pokazało, że alokacja władz decyzyjnych w hierarchii banku ma istotne implikacje dla przyznawania kredytów firmom. Zjawisko to jest ściśle powiązane z występowaniem problemów odpowiedzialności za decyzje we władzach banku oraz możliwą utratą kontroli.

W odniesieniu do lokalnej struktury rynku bankowego uczeni ustalili, że bliskość kredytobiorcy, struktura organizacyjna banków oraz struktura rynku bankowego są ważnymi aspektami dla przyznawania kredytów firmom.

Zespół przeanalizował też rolę R&D jako sygnału dla kredytodawców oraz skutki finansowania działalności R&D ze środków publicznych. Podsumowując, wyniki omawianego badania częściowo potwierdzają argumenty teoretyczne, zgodnie z którymi innowacyjnym firmom trudniej jest dostać kredyt. Wskazują też, że badania indywidualne pozwoliły na określenie zmiennych determinujących znaczenie subsydiowanych firm dla R&D.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kryzys finansowy, struktura banków, finansowanie firm, MARKET STRUCTURE, zawirowania na rynku finansowym
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę