Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dynamika molekularna podziału mitotycznego

Przebieg cyklu komórkowego to ściśle regulowany proces, który odpowiada za żywotność i integralność komórek. Naukowcy europejscy starali się opisać podstawy molekularne tego procesu.
Dynamika molekularna podziału mitotycznego
Po zakończeniu przebiegu cyklu komórkowego zbędne białka ulegają degradacji. To zapewnia nieodwracalność podziału mitotycznego, a czynnikiem odpowiedzialnym za ten proces jest kompleks promujący anafazę (APC/C).

APC/C jest ligazą ubikwitynową E3, której zadanie polega na przyłączaniu reszt ubikwityny do białek i ich dalszej proteolizie. Choć rola kompleksu APC/C w podziale mitotycznym jest kluczowa, mechanizmy molekularne aktywujące funkcje katalityczne APC/C są słabo zbadane. Aby wypełnić tę lukę w wiedzy, naukowcy z finansowanego ze środków UE projektu APCACTIVATION (Deciphering the dynamics and molecular mechanisms of APC/C activity in vitro and in live cells) postanowili opisać ubikwitynację zależną od APC/C w żywych komórkach.

W pierwszej kolejności badacze monitorowali uwalnianie fluoroforów do pomiarów metodą rezonansowego przeniesienia energii wzbudzenia fluorescencji (FRET) będące następstwem ubikwitynacji cyklin fluorescencyjnych. Jednak czułość tej metody okazała się niewystarczająca do oceny ilościowej ubikwitynacji, przypuszczalnie z powodu ograniczeń molekularnych i geometrycznych.

Dlatego w drugiej części projektu badacze użyli innych znakowanych fluorescencyjnie substratów do porównania ubikwitynacji zależnej od APC/C w innej fazie cyklu komórkowego. Zbadali wymagania dla różnych współczynników ubikwitynacji substratów przez APC/C i porównali ich właściwości kinetyczne. Ustalili oni, że punkt kontrolny mitozy (MCC) hamował APC/C oraz zidentyfikowali odpowiadające za to zjawisko motywy wiążące aktywator Cdc20.

Podsumowując, prace prowadzone w ramach projektu mogą stanowić podstawę do przyszłych badań mechanizmów molekularnych sterujących przebiegiem mitozy w komórkach ludzkich. Jest to ważne dla zrozumienia innego aspektu niekontrolowanej proliferacji komórek rakowych oraz identyfikacji nowych celów terapeutycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przebieg podziału mitotycznego, cykl komórkowy, APC/C, ubikwityna, FRET, Cdc20
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę