Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ponownie przyglądamy się procesowi integracji muzułmańskiej młodzieży w Europie

Młodzież z rodzin imigranckich, mieszkająca w biedniejszych dzielnicach dużych europejskich miast znajduje się poza sieciami, które mogłyby być dla niej źródłem szans edukacyjnych i zawodowych. Unijny projekt wypełnił lukę w badaniach dotyczących możliwości działania związanych z sieciami społecznymi w tych ubogich obszarach.
Ponownie przyglądamy się procesowi integracji muzułmańskiej młodzieży w Europie
W ramach finansowanego ze środków UE projektu LOCALYOUTH (Re-linking suburban youths in Madrid and Paris. The "new localism" and the role of social and ethnic networks in the integration of youth from immigrant origin) przeprowadzono analizę porównawczą peryferyjnych dzielnic Madrytu i Paryża, badając rolę społeczeństwa obywatelskiego w uspołecznieniu młodych ludzi.

Zdefiniowano dwa główne cele projektu. Pierwszy z nich dotyczył zrozumienia wpływu struktur pośrednich (np. stowarzyszenia dzielnicowe, kościoły, meczety) w oferowaniu młodzieży dostępu do szans edukacyjnych i zawodowych, z uwzględnieniem różnorodności etnicznej i aspektu płci. Drugi natomiast polegał na ocenie innowacyjnych programów społecznych, przy czym podkreślono tu potrzebę wypracowania nowego rodzaju relacji między państwem, przedstawicielami lokalnymi i organizacjami społecznymi.

Przedmiotem badań w projekcie LOCALYOUTH były francuskie "banlieue" (Les Bosquets w Clichy Montfermeil) i madryckie "barrio" (San Cristobal de Los Angeles w dzielnicy Villaverde). Grupę docelową stanowiła młodzież pochodzenia muzułmańskiego w wieku 18-25 lat (dzieci i wnuki imigrantów z Maroka, Algierii, Senegalu i Mali).

Badanie objęło obserwację uczestników oraz około 50 wywiadów i 10 grup fokusowych, które dostarczyły podstawowych danych do ostatecznej analizy przypadków. Prace zakończono wymianą młodzieży z wykorzystaniem tematów poruszonych w obu krajach, a także interwencji socjologicznej.

Wyniki badania dotyczą trzech głównych obszarów, przy czym pierwszy z nich wskazuje na powrót do islamskich dogmatów i norm w badanych dzielnicach. Drugi opisuje wpływ społeczności muzułmańskiej na integrację młodzieży, podkreślając zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki tego rodzaju kontroli społecznej. Uczestnicy projektu LOCALYOUTH ustalili wreszcie, że ograniczenie segregacji, partycypacja społeczna i codzienne kontakty między grupami świeckimi i religijnymi pomagają muzułmanom z Hiszpanii wieść bardziej elastyczne i lepiej przystosowane życie. Z kolei francuscy muzułmanie napotykają na większe trudności i napięcia związane z izolacją na tle etnicznym oraz separacją społeczności państwowej i muzułmańskiej.

Projekt LOCALYOUTH poświęcony był badaniu roli społeczeństwa obywatelskiego w procesach integracji młodych ludzi pochodzenia muzułmańskiego. Omawiane prace pozwalają na nowo zrozumieć i ukazać przemiany zmierzające do nowego lokalizmu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Młodzież, imigranci, defaworyzowani, sieci społeczne, LOCALYOUTH, lokalizm
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę