Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Promocja i inhibicja wzrostu komórek bakteryjnych

Ściana komórek bakteryjnych jest bardzo istotną dla ich przeżycia strukturą, dlatego stanowi cel wielu antybiotyków, w tym penicyliny. Przyszłe prace nad lekami przeciwbakteryjnymi, nakierowane na przeciwdziałanie oporności, są uzależnione od badań molekularnych nad wzrostem ściany komórkowej.
Promocja i inhibicja wzrostu komórek bakteryjnych
Bakterie Gram-ujemne, takie jak Escherichia coli, mają ścianę komórkową lub otoczkę zbudowaną z peptydoglikanu (PG), który chroni przed niekorzystnym i zmiennym środowiskiem. Podczas cyklu komórkowego aktywne są dwa kompleksy białkowe — elongasom i dywisom — które czasem oddziałują ze sobą, zwłaszcza podczas etapów pośrednich między wydłużeniem ściany a podziałem komórki.

W ramach finansowanego przez UE projektu PGRECONST (Assembly and coordination of peptidoglycan synthesis complexes during bacterial growth and cell division) analizowano in vitro tworzenie nowego PG. Szczególny nacisk położono na niezbędne białka, uczestniczące w regulacji syntezy kompleksów białkowych.

Badacze odkryli nowe oddziaływania między białkami z elongasomu i dywisomu. Scharakteryzowano te białka strukturalnie i genetycznie, a wyniki potwierdzono in vivo. Dane dotyczące nowych oddziaływań potwierdzają teorię o redundancji czynnościowej syntaz PBP1A i PBP1B, ważnych, dwufunkcyjnych enzymów. Podsumowując, wyniki wskazują, jak ważny jest proces syntezy PG, co przejawia się redundancją czynnościową dwóch kluczowych dla niego enzymów.

Główne odkrycie w ramach projektu PGRECONST — oddziaływanie PBP1A z dwoma białkami podziału komórkowego, które zwiększa aktywność syntetyczną — jest tematem artykułu przygotowywanego do publikacji. Identyfikacja białek uczestniczących we wzroście i podziałach komórek ułatwi molekularne projektowanie nowych antybiotyków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wzrost komórek bakteryjnych, ściana komórkowa, peptydoglikan, kompleksy białkowe, podział komórki, PGRECONST
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę