Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

2BFUNTEX Wynik w skrócie

Project ID: 290500
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Belgia

Umacnianie europejskiej współpracy w dziedzinie tekstyliów funkcjonalnych

W ramach pewnego unijnego projektu innowacyjne podmioty z 16 europejskich krajów umacniały współpracę między ośrodkami badawczymi a przemysłem. Głównym celem było ułatwienie szybkiego wdrożenia innowacyjnych struktur z tekstyliów funkcjonalnych i materiałów tekstylnych.
Umacnianie europejskiej współpracy w dziedzinie tekstyliów funkcjonalnych
Celem projektu 2BFUNTEX (Boosting collaboration between research centres and industry to enhance rapid industrial uptake of innovative functional textile structures and textile related materials in a mondial market), finansowanego ze środków UE, było określenie luk i wyeliminowanie barier utrudniających upowszechnienie w przemyśle pomysłów i technologii dotyczących materiałów o nowych funkcjach i ulepszonych parametrach.

Aby określić wspólne projekty i działania badawcze w tej dziedzinie, utworzono osiem multidyscyplinarnych zespołów, zajmujących się wspieraniem transferu technologii w zakresie materiałów funkcjonalnych między instytutami badawczymi a przemysłem. Do kombinacji technologiczno-rynkowych należały tekstylia przeciwbakteryjne, biotechnologie, elektroprzędzenie, uniepalnianie, nanotechnologie, plazma, tekstylia inteligentne i zrównoważone tekstylia. Każdy z zespołów pracował pod kierunkiem lidera badawczego i przemysłowego, aby zidentyfikować luki między istniejącymi technologiami a średnimi i długoterminowymi potrzebami przemysłu.

Uczestnicy projektu opracowali obiecującą platformę innowacji, aby zgromadzić wszystkie innowacje na temat technologii, projektów, materiałów szkoleniowych i wydarzeń związanych z funkcjonalnymi materiałami tekstylnymi. Zadaniem tej bezpłatnej, otwartej platformy innowacji jest umacnianie innowacyjności firm tekstylnych oraz ich współpracy z europejskimi ośrodkami badawczymi. W oparciu o informacje zgromadzone w katalogu, uczeni reprezentujący naukę i przemysł zostali zaproszeni do udziału w projektach badawczych, mających na celu opracowywanie nowych produktów przemysłowych opartych na materiałach funkcjonalnych.

Założono przemysłową radę doradczą, reprezentującą firmy i zajmującą się kontrolą strategii i postępów realizacji projektu, a także dostarczającą dodatkowych informacji na temat potrzeb przemysłu. Uczestnicy przedstawili ważne prezentacje na temat przyszłych rynków tekstyliów funkcjonalnych, szereg rozwiązań dotyczących pomocniczych formuł tekstyliów oraz zastosowania tekstyliów funkcjonalnych w medycynie.

Przy pomocy narzędzi z zakresu baz danych, takich jak bibliometria relacyjna, mapowanie naukowe, analiza sieci, porftolia badań, przedstawiono ważne statystyki dotyczących pozycji strategicznej, scenariusze, plany działań i nowe technologie w dziedzinie tekstyliów funkcjonalnych.

W ramach projektu 2BFUNTEX zorganizowano sześć warsztatów, które były okazją do przeanalizowania różnych możliwych scenariuszy dotyczących przyszłości tekstyliów funkcjonalnych. Te przyszłościowe warsztaty umożliwiły opracowanie konkretnych planów działań dla multidyscyplinarnych zespołów.

Wśród działań informacyjnych można wymienić opracowanie modułowych kursów do wykorzystania w szkolnictwie wyższym i szkoleniach przemysłowych. Przygotowano też i rozpowszechniano plakaty, ulotki i biuletyny. Ponadto zorganizowano konferencje i warsztaty, ukazały się również publikacje w fachowych czasopismach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Tkaniny funkcjonalne, 2BFUNTEX, transfer technologii, otwarta platforma innowacji, inteligentne tekstylia, nanotechnologie, tekstylia przeciwbakteryjne, zrównoważone tekstylia, elektroprzędzenie, plazma, uniepalnianie, biotechnologie
Numer rekordu: 190816 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-11