Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SORBENT-DEMO Wynik w skrócie

Project ID: 605607
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Litwa

Oczyszczanie in situ gleby skażonej ropą

Zanieczyszczenie gleby ropą jest coraz większym problemem na całym świecie, stwarzając poważne zagrożenie zarówno dla ekosystemów, jak i zdrowia ludzi. Dzięki inicjatywie unijnej można teraz oczyszczać glebę zanieczyszczoną węglowodorami w sposób szybszy i tańszy.
Oczyszczanie in situ gleby skażonej ropą
W ramach finansowanego ze środków UE projektu SORBENT opracowano innowacyjne rozwiązanie oparte o masę celulozową i odpady pochodzące z papierni oraz proces bioremediacji przebiegający w trzech zintegrowanych etapach. Mogą być one wykorzystane do rozmaitych typów substancji ropopochodnych (w tym ropy naftowej i olejów ciężkich) w różnych profilach gleby i w różnych warunkach klimatycznych. Pomimo wielu zalet tej metody zastosowanie jej na szeroką skalę jest utrudnione z uwagi na niedostateczną demonstrację wyników i ich weryfikację w badaniach praktycznych.

Projekt SORBENT-DEMO (Demonstration of soil remediation technique for in situ cleaning of soils contaminated with heavy hydrocarbon mixtures) został stworzony w celu przeprowadzenia demonstracji techniki SORBENT na pełną skalę oraz opracowania podstaw do tego, by została ona prawnie dopuszczona do użytku.

System SORBENT składa się z materiału sorpcyjnego, biosurfaktantu, bakterii rozkładających węglowodór i składników odżywczych. Używa się go w trzech etapach, aby zapewnić najbardziej skuteczny proces oczyszczania skażonej ropą gleby. W zakres wspomnianych trzech etapów wchodzą: system SORBENT, przygotowanie odpowiednich bakterii, a na końcu fitoremediacja, podczas której używa się określonych roślin do zakończenia procesu oczyszczania gleby.

Dwa wielkoskalowe stanowiska demonstracyjne zostały ulokowane na Litwie, a siedem stanowisk na mniejszą skalę — na Litwie i w Hiszpanii. Przeprowadzono serię eksperymentów, aby zapewnić maksymalną skuteczność i wydajność produktów SORBENT na wybranych typach gleby, które zostały zanieczyszczone różnymi rodzajami substancji ropopochodnych.

Udana demonstracja działania produktów SORBENT-DEMO przyczyniła się do znaczącej redukcji kosztów procesu remediacji gleby, gdyż dzięki tej technice może być ona oczyszczana metodą in situ zamiast usuwania jej na czas oczyszczania. Będzie to również wsparcie dla działań na rzecz ochrony środowiska i Konwencji o różnorodności biologicznej, która określa bioróżnorodność gleby jako obszar wymagający szczególnej uwagi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zanieczyszczenie ropą, gleba, SORBENT, SORBENT-DEMO, bioremediacja
Numer rekordu: 191082 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-14
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę