Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Posłowie, płeć i równowaga między życiem prywatnym a zawodowym

Uczeni zbadali mechanizmy dotyczące stresu związanego z życiem zawodowym i osobistym na poziomie płci oraz indywidualnym wśród przedstawicieli elit politycznych, wykorzystując analizę porównawczą przypadków z trzech krajów.
Posłowie, płeć i równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
Trudności w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym mogą być źródłem stresu. GENDER ELITE (Gender and Work/Life Stress among National Parliamentarians in Comparison) to projekt finansowany ze środków UE, którego celem było dokładniejsze zbadanie sytuacji kobiet w europejskich elitach politycznych. Szczególny nacisk położono na posłanki z parlamentów krajowych, których stres związany z równowagą między życiem prywatnym i zawodowym przeanalizowano, porównując jego poziom z mężczyznami.

Badane kraje to Zjednoczone Królestwo, Szwecja i Niemcy. Reprezentują one kilka różnych modeli państwa opiekuńczego. Ponadto we wszystkich trzech krajach kobiety są stosunkowo licznie reprezentowane w elitach politycznych. Badanie miało również na celu uwzględnienie szerszej perspektywy oraz kontekstu dotyczącego różnic płci.

Przeprowadzone w skali mikro badanie ankietowe całej populacji kobiet i mężczyzn wśród posłów Izby Gmin parlamentu brytyjskiego porównano z danymi dotyczącymi posłów szwedzkich i niemieckich. W analizie uwzględniono też publicznie dostępne dane z Europejskiego Sondażu Społecznego w odniesieniu do ogółu obywateli. Zmiennymi w analizie były, oprócz płci, także efekty w czasie oraz w przestrzeni.

Wyniki badania nie wskazały na statystycznie istotne różnice między posłami i posłankami, jeżeli chodzić o stres związany z równowagą między życiem prywatnym i zawodowym. Zaobserwowano jednak znaczące różnice pod względem płci w odniesieniu do życia domowego i rodzinnego gospodarstwa domowego wśród parlamentarzystów i parlamentarzystek krajowych. Posłowie znajdują się nadal w uprzywilejowanej pozycji w porównaniu do posłanek, ponieważ otrzymują więcej wsparcia w domu, dzięki czemu mogą skupić się wyłącznie na karierze politycznej.

Informacje o wynikach prac rozpowszechniane były za pośrednictwem artykułów naukowych oraz międzynarodowych czasopism. Przydadzą się one socjologom i politologom, ale także prawodawcom.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Stres związanym z życiem osobistym i zawodowym, płeć, posłowie, różnice dotyczące płci, życie domowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę