Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Polityka równości płci a kryzys gospodarczy

W ramach finansowanego przez UE badania opracowano interdyscyplinarne podejście w celu wyjaśnienia, dlaczego polityka równości płci jest tak trudna do wdrożenia.
Polityka równości płci a kryzys gospodarczy
Włączanie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki (ang. gender mainstreaming, GM) to podstawowa polityka UE odzwierciedlająca zaangażowanie UE na rzecz równości. Jednakże wdrożenie polityk dotyczących równości płci jest często ograniczone. Zaangażowanie na rzecz równości płci jest często ignorowane lub przesuwane na dalszy plan, w szczególności w obszarach polityki gospodarczej. Obecne podejścia metodologiczne w dziedzinie nauk politycznych nie są w stanie w wystarczającym stopniu wyjaśnić tych zjawisk. Dlatego też celem projektu MGINEUAFC (Mainstreaming gender in the European Union after the financial crisis) było opracowanie nowego podejścia.

Naukowcy zebrali nowe szczegółowe dane dotyczące procesów wdrażania polityki, które stanowią przeszkodę w realizacji unijnych zobowiązań w zakresie równości płci. Przeprowadzili analizę przypadków dotyczących GM w obszarze polityk gospodarczych UE od czasu kryzysu finansowego. To pozwoliło na lepsze zrozumienie narzędzi transformacji, jak również kontynuacji nierówności płci w UE.

Zebrano również nowe dane w celu zbadania wpływu reakcji polityki gospodarczej UE na kryzys w strefie euro w odniesieniu do problematyki nierówności płci. Zespół pracował również nad lepszym zrozumieniem rozwoju instytucjonalnego UE od czasów kryzysu finansowego i określeniem prognoz dotyczących polityki GM w przyszłości.

Wyniki projektu opublikowano w książkach i czasopismach oraz zaprezentowano na międzynarodowych konferencjach. Ponadto wydano publikacje, w których przedstawiono analizę empiryczną zebranych danych. W jednej z takich publikacji przedstawiono poglądy dotyczące feministycznej ekonomii politycznej w odniesieniu do narzędzi „oporu” wobec włączenia problematyki płci do polityki UE.

Zbadano różne aspekty dotyczące zebranych danych, na przykład w jaki sposób powinniśmy rozumieć „kryzys”, w jaki sposób problematyka równość płci jest powiązana z demokracją w UE, jak zmieniała się rola Parlamentu Europejskiego w zakresie promowania równości płci od czasu kryzysu finansowego oraz w jaki sposób procedury zarządzania gospodarką UE zmieniły relacje pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Zespół zorganizował trzy konferencje poświęcone problematyce płci i skutkom kryzysu finansowego w UE. Odbyły się również dwudniowe warsztaty międzynarodowe. Obecnych było trzydziestu aktywistów, naukowców i konsultantów ze środowisk feministycznych. Wyniki konferencji zostaną opublikowane na blogu, który jest miejscem skupiającym pracowników naukowych, aktywistów i konsultantów. W ten sposób analiza feministyczna może być dostępna dla szerszej publiczności, na przykład aktywistów, członków społeczeństwa obywatelskiego i zwykłych czytelników. Projekt pomoże również w budowaniu potencjału w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Włączanie problematyki równości płci go głównego nurtu polityki, feminizm, badania nad płcią, MGINEUAFC, kryzys finansowy, nierówność płci
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę