Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Podejście sieciowe w dziedzinie zarządzania kryzysowego

Metody sieciowe wykorzystujące techniki informatyczne mogą zapewnić wyższą skuteczność mechanizmów zarządzania kryzysowego i działań naprawczych poprzez usprawnienie koordynacji i współpracy między ludnością dotkniętą klęskami, ratownikami i wolontariuszami z całego świata.
Podejście sieciowe w dziedzinie zarządzania kryzysowego
Zarządzanie kryzysowe to jeden z priorytetowych celów UE w zakresie bezpieczeństwa – oraz temat podjęty przez uczestników finansowanego z funduszy unijnych projektu NITIMESR (A networked and IT-enabled firm’s perspective on crisis management). Projekt, w którego realizację zaangażowali się badacze z ponad 10 krajów z Europy i spoza niej, dostarczył szeregu zaleceń dla zainteresowanych stron, włączając w to decydentów, podmioty zarządzające w sytuacji kryzysowej i uczonych, aby udoskonalić mechanizmy zarządzania kryzysowego.

Kluczowym osiągnięciem projektu jest publikacja zatytułowana „Handbook on Networks in Innovation and Crisis Management: Theory and Practice in a Dynamic and Disruptive Environment”. Dostępne w Internecie opracowanie przedstawia wyniki badania z zakresu kształtowania się i rozwoju sieci przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych podmiotów po kryzysie, a także koordynowania przez nie wysiłków w zakresie zarządzania kryzysowego. Innym ważnym rezultatem projektu jest zbiór 12 modułów szkolenia e-learningowego w formie krótkich filmów, które mogą zostać rozpowszechnione wśród szerszej grupy odbiorców, ułatwiając przekazywanie wiedzy.

W ramach procesu udostępniania zgromadzonych informacji stworzono również model edukacyjno-szkoleniowy ukierunkowany na zarządzanie kryzysowe, a także zorganizowano warsztaty i szkolenia na szczeblu lokalnym w zaangażowanych szkołach wyższych. W celu poszerzenia zakresu kształcenia z tej dziedziny nawiązano współpracę w obrębie globalnej sieci instytucji akademickich.

Jednym z głównych tematów podjętych w ramach projektu były innowacje w zakresie zarządzania kryzysowego, takie jak rola inkubatorów w procesie wspierania nowych przedsiębiorstw ze wspomnianego sektora oraz metody usprawniania rozwoju produktów. Badacze skupili się również na wypracowaniu zorientowanego na człowieka podejścia do reagowania w obliczu klęsk i katastrof, tworzenia wymaganych systemów i zrozumienia procesu wdrażania przez organizacje pozarządowe pomocy humanitarnej w przypadku klęsk żywiołowych.

Zespół projektowy podkreślił duże znaczenie innowacji w dziedzinie współpracy, administracji i technik informatycznych dla doskonalenia mechanizmów reagowania w obliczu klęsk i katastrof. Poruszono temat wirtualnego i technicznego wolontariatu, wspólnego mapowania, projektowania zorientowanych na człowieka systemów gotowości i reagowania w obliczu klęsk i katastrof, współpracy międzyorganizacyjnej w zakresie służb ratunkowych, a także wykorzystania mediów społecznościowych przez policję.

Na ostatnim etapie projektu NITIMESR jego uczestnicy stworzyli model uwzględniający różne podejścia do zrozumienia kluczowych problemów w dziedzinie zarządzania kryzysowego i reagowania na nie. Zbadano rolę struktur sieciowych w operacjach reagowania kryzysowego, wykorzystanie sieci i złożonych systemów informatycznych, współzależność w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz proces analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa poprzez uczenie maszynowe w celu definiowania niebezpieczeństw. Wyniki projektu pomogą wzmocnić stosowane w Europie mechanizmy zarządzania kryzysowego i reagowania w obliczu klęsk i katastrof.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Sieciowe mechanizmy zarządzania kryzysowego, NITIMESR, reagowanie w obliczu klęsk i katastrof, zarządzanie informacją kryzysową, bezpieczeństwo cybernetyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę