Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TWINBASINXN — Wynik w skrócie

Project ID: 1450
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Bardziej skuteczne bliźniacze organizacje zlewniowe

Zrównoważone wykorzystywanie zasobów wodnych oznacza, że zaspokajane są także potrzeby użytkowników oddalonych od źródła wody. Spotkanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami wodnymi w różnych częściach świata, może okazać się bardzo owocne.
Bardziej skuteczne bliźniacze organizacje zlewniowe
Rzeki są ważnym źródłem wody na całym świecie. Duże rzeki bardzo często przepływają przez obszar wielu krajów. Powyższy, międzynarodowy aspekt dodatkowo komplikuje trudne wyzwanie, jakim jest zarządzanie zasobami wodnymi.

Z doświadczenia wynika, że organizacje zlewniowe ('basin organisations' - BO) są niezbędnym elementem skutecznego, zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi ('integrated water resources management' - IWRM). Jednak większość prób zgromadzenia zainteresowanych stron z różnych państw kończy się niepowodzeniem. Celem finansowanego przez UE projektu o nazwie "Wspieranie tworzenia bliźniaczych organizacji zlewniowych na rzecz opracowywania praktyk w zakresie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi" ('Promoting Twinning of River Basins for Developing Integrated Water Resources Management Practices' - Twinbasinxn) było budowanie więzi pomiędzy BO, w celu określenia i wdrożenia najlepszych praktyk.

W kontekście projektu Twinbasinxn utworzono komitet sterujący, złożony z przedstawicieli kilku kontynentów, kierowany przez Międzynarodowy Związek Organizacji Zlewniowych ('International Network of Basin Organizations' - INBO). Liczne BO zachęcano do dzielenia się doświadczeniem i zaleceniami w zakresie skutecznego, zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi.

Zespół projektu Twinbasinxn pomógł uszeregować i upowszechnić powyższą wiedzę pośród BO zaangażowanych w projekt. Wdrażanie zaleceń wspierano poprzez lokalne wymiany pomiędzy bliźniaczymi lub współpracującymi BO. Poczyniono ponadto znaczne postępy w pracach nad stworzeniem kluczowych wskaźników wydajności ('key performance indicators' - KPIs), dotyczących polityk zarządzania zasobami wodnymi oraz efektów stosowania tych polityk.

Pozytywny oddźwięk ze strony BO stanowił impuls do kontynuowania prac nad tworzeniem bliźniaczych organizacji również po zakończeniu projektu Twinbasinxn.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę