Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Modernizacja urządzeń sieci trakcyjnej pociągów

Obecnie, w okresie gdy tory kolejowe oraz standardy zostały w większości zharmonizowane na terenie Europy, nadszedł czas na realizację tego samego w odniesieniu do sieci trakcyjnej połączonej z przewodami zasilania elektrycznego.
Modernizacja urządzeń sieci trakcyjnej pociągów
Wzajemne współdziałanie sieci kolejowych na terenie Europy jest ogromnym przedsięwzięciem, realizowanym z zapałem przez władze rządowe i Unię Europejską. W celu zapewnienia interoperatywności pomiędzy przedsiębiorstwami i liniami kolejowymi, należy zapewnić kompatybilność oraz optymalne funkcjonowanie elementów takich jak pantografy oraz linie nośne (urządzenia w kształcie równoległoboków, łączące napowietrzną sieć trakcyjną z zasilaniem elektrycznym).

W celu zapewnienia takiej interoperatywności, w finansowanym przez UE projekcie o nazwie "Zoptymalizowany europejski interfejs pantografu i trakcji napowietrznej" (Europac) zebrano głównych interesariuszy kolejowych z terenu Unii Europejskiej, by rozważyć problemy konserwacji, stanu zużycia oraz braku kompatybilności.

W projekcie tym badano sposoby ulepszenia połączenia pantografu z siecią trakcyjną i zmniejszenia występujących uszkodzeń, co powinno zapewnić szybsze rozwijane szybkości i zmniejszyć fluktuacje przewodu kontaktowego. Badania te wykazały, że znaczne opóźnienia pociągów wynikają z problemów istniejących w wymienionych urządzeniach, co pociąga za sobą znaczne straty w czasie i kosztach, ponoszone przez sektor linii kolejowych oraz społeczeństwo.

W ramach projektu Europac przeprowadzono wszechstronne symulacje, monitorowanie torowe oraz monitorowanie pokładowe, by zbadać występujące utrudnienia. Opracowano oprogramowanie Europacas do symulowania współdziałania pantografu z trakcją napowietrzną. Oprogramowanie umożliwia symulację współdziałania pantografu i trakcji napowietrznej w układzie 3D, biorąc pod uwagę takie czynniki jak siła wiatru, temperatura, przełączanie oraz mosty drogowe.

Projekt zorganizował także torową stację monitorowania na szybkiej linii kolejowej w Niemczech, wraz z czujnikami i narzędziami diagnostycznymi do wykrywania oraz ustalania uszkodzeń doznawanych przez przemieszczający się pantograf. Opracowano również system monitorowania pokładowego, który automatycznie sprawdza trakcję napowietrzną przy wysokich szybkościach ruchu przy użyciu akcelerometrów i czujników nacisku na pantografach. Takie nowoczesne urządzenie, zwane "analizatorem danych w czasie rzeczywistym" (RTDA), analizuje sygnały w czasie rzeczywistym, znajdując uszkodzenia w systemie trakcji napowietrznej.

Ogólnie biorąc, uzyskane rezultaty pomogą w udoskonaleniu specyfikacji interoperatywności oraz umożliwią zdefiniowanie nowych specyfikacji. Będą to wytyczne dla wytwórców, umożliwiające spełnienie wymagań interoperatywności oraz obniżenia kosztów opracowań projektowych. Ostatecznym rezultatem powinno być rozwinięcie wydajności i aspektów ekonomicznych w skali wynikającej z prowadzenia interoperatywności, jak również wyższa konkurencyjność transportu kolejowego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę