Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MMCBG — Wynik w skrócie

Project ID: 17147
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Bułgaria

Postęp bułgarskiej biomedycyny

Badania biomedyczne w Bułgarii uzyskały cenne poparcie w ramach projektu finansowanego ze środków UE. Dzięki rezultatom nastąpiła silniejsza integracja państwa z europejskimi działaniami badawczymi.
Postęp bułgarskiej biomedycyny
Celem projektu pod nazwą "Zwiększanie zdolności w zakresie badań biomedycznych w Bułgarii" (MMCBG) było rozwinięcie potencjału badawczego i technologicznego Centrum Medycyny Molekularnej (MMC) przy Uniwersytecie Medycznym w Sofii. Inicjatywa była ukierunkowana na dokonanie postępów w dziedzinach, w których MMC uzyskało już międzynarodowe uznanie i w ramach których współpracowało z europejskimi ośrodkami badawczymi.

Projekt wspierał włączenie Bułgarii do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Umożliwił także lokalnym badaczom podjęcie rywalizacji na poziomie międzynarodowym i przyczynił się do długofalowego rozwoju naukowego w dziedzinie medycyny molekularnej. Partnerzy projektu przyjęli szereg celów, w tym podniesienie standardu istniejących laboratoriów badawczych oraz poszerzenie znajomości genetyki molekularnej i badań genomowych.

Położono nacisk na tworzenie sieci kontaktów pomiędzy bułgarskimi i unijnymi ośrodkami badawczymi, by promować możliwości prowadzenia wspólnych działań i rozpowszechnianie informacji i wiedzy naukowej. Zorganizowano i prowadzono comiesięczne wspólne seminaria, które miały służyć za podstawę do stworzenia nowych grup badawczych w obszarach priorytetowych.

Grupy te obejmowały genetykę epilepsji, choroby Alzheimera oraz zaburzeń krążenia. Powołano także nowe grupy badawcze do prowadzenia badań biomedycznych w dziedzinie sportu, farmakogenetyki oraz genetyki zakażenia wirusem HIV. Relacje badawcze z innymi instytutami w Bułgarii, działającymi w obszarze biologii komórkowej i molekularnej, zostały rozszerzone i umocnione.

Sukcesy projektu MMCBG pomogą nagłośnić badania biomedyczne prowadzone w Bułgarii i pozwolą państwu pełnić większą rolę w EPB. W ten sposób Bułgaria będzie mieć większy wkład w gospodarkę europejską.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę