Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

REDCO — Wynik w skrócie

Project ID: 28384
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Niemcy

Czy edukacja religijna może pomóc w oswojeniu różnorodności?

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy badano, w jaki sposób edukacja religijna, w szkołach w całej Europie, mogłaby zostać wykorzystana do promowania dialogu i wzajemnego szacunku w zmieniającym się krajobrazie kulturalnym.
Czy edukacja religijna może pomóc w oswojeniu różnorodności?
Projekt "Religia w edukacji. Wkład w dialog czy czynnik konfliktotwórczy w przemianach społecznych w krajach europejskich" (REDCO) badał potencjał i ograniczenia religii i edukacji. Celem REDCO było wykorzystanie tej bazy badawczej do określenia sposobu, w jaki otoczenie może wpływać na promowanie dialogu w kontekście europejskiego rozwoju i formowania się tożsamości. Partnerzy projektu analizowali koncepcyjne i praktyczne podejścia, aby wypracować model wzajemnego porozumienia w dziedzinie edukacji religijnej, który można wykorzystać do poprawy tolerancji i umocnienia wzajemnego szacunku dla różnic religijnych, kulturowych i politycznych.

Analizą możliwych działań na szczeblach krajowych i europejskich, wykorzystującą podejście tematyczne i metodologiczne, zajmowali się badacze specjalizujący się w naukach społecznych i humanistycznych. Podejście takie, dzięki poruszeniu najważniejszych aspektów dialogu i konfliktów w Europie, może ułatwić procesy transformacji, przez które przechodzą różne państwa europejskie. Kontekst krajowy ma istotne znaczenie przy realizacji koncepcji politycznych. Oprócz zaleceń dotyczących istniejących polityk, REDCO sugeruje rozważenie zróżnicowanego stosowania polityk w systemach edukacyjnych.

Badacze przeprowadzili szczegółowe analizy, między innymi historii edukacji religijnej w krajach uczestniczących, krajowych ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie religii i edukacji oraz potencjalnych konfliktów i szans w odniesieniu do dialogu. Zajmowali się także możliwością stworzenia perspektywy rozwoju tożsamości europejskich.

Wyniki prac empirycznych REDCO pozwoliły opracować 11 sprawozdań zawierających analizy kwestionariuszy, których respondentami byli uczniowie ze wszystkich krajów uczestniczących. W ramach prac terenowych w szkołach i społecznościach przeprowadzono dyskusje, których szczegóły zaprezentowano na dwóch spotkania plenarnych.

Zorganizowano seminaria na tematy teoretyczne, które mogłyby zostać wykorzystane w podejściu przyjętym we wspólnych ramach teoretycznych. Podejście to było w większym stopniu teoretycznym "bodźcem", aniżeli całościowymi ramami całego projektu. Uczestnicy rozważali, obok kwestii kluczowych, także problemy dotyczące "religii sąsiedzkich". Dzięki temu można było skoncentrować się na lokalnej różnorodności religijnej i interakcjach sąsiedzkich. Zespół projektu REDCO badał także związki między różnymi formami edukacji religijnej oraz edukacją na rzecz demokratycznego obywatelstwa. Kwestię tę uznano za kluczową dla problemu wielu tożsamości ludzi młodych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę